جهت مشاهده تقویم ها و ثبت نام اینترنتی، پس از انتخاب محل اجرای دوره و دپارتمان مربوطه از طریق لیست ذیل روی گزینه نمایش کلیک نمایید.

با انجام پیش ثبت نام در روز تعیین شده بدون انتخاب روز و ساعت دوره مدنظر از تخفیف در نظر گرفته شده استفاده نموده و در زمان مناسب و دلخواه با تعیین روز و ساعت دوره مورد نظر(با همان شهریه پرداختی) ثبت نام نموده و در کلاس حضور یابند.